60 Drill For Trombone

แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน

ตำราแบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบนเล่มนี้ ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็นของข้อจำกัดในการบริหารเวลาสำหรับการเตรียมการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องเดี่ยวและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 ถึง 3 ชั่วโมงสำหรับการฝึกซ้อมใน 1 วัน ซึ่งเป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง สำหรับการทปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้สอนในระบบการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยภารกิจมากมาย อาทิ ภารกิจหลักด้านการสอนและการผลิตผลงานวิชาการ ด้านการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ด้านงานพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและการให้คำปรึกษา อีกทั้งยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่ได้มีความแตกต่างจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นั้น จะมีตารางเรียนที่อัดแน่นตลอดทั้งวัน เพื่อตอบสนองการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติและการพัฒนาเพื่อเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งนักศึกษายังต้องแบ่งเวลาในการทำโครงงานและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

ดังนั้น ผู้เขียนจึงศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติทรอมโบนโดยอาศัยแบบฝึก “Daily Routine for trombone” ของ Philip Brink (2015: 66-67) และ “The Remington Warm-Up Studies” ของ Emory Remington (n.d.: 10-12) ปรมาจารย์ทรอมโบนชาวอเมริกันเป็นต้นแบบ โดยทั้ง 2 แบบฝึกเป็นแบบฝึกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการฝึกปฏิบัติและพัฒนาเพื่อยกระดับการบรรเลงทรอมโบนจากระดับสมัครเล่นไปสู้ระดับมืออาชีพโดยใช้ระยะเวลา 4 ถึง 5 ชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งใช้ระยะเวลานานเกินไปสำหรับนักทรอมโบนและนักศึกษาในระบบการศึกษาไทย ดังนั้นผู้เขียนจึงปรับปรุงและพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติทรอมโบนนี้ขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารเวลาในการฝึกปฏิบัติให้มีระยะเวลาที่สั้นลงและมุ่งผลในการฝึกปฏิบัติและการใช้เวลาให้คุมค่าเกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนาการบรรเลงทรอมโบน ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการฝึกปฏิบัติออกเป็น 5 ขั้นตอน โดยผู้เขียนได้ใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติมาเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี้

ชื่อ ระยะเวลา อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ ลำดับเวลา
Warm-up 5 นาที ขวดน้ำพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร นาทีที่ 0-5
Buzzing 5-10 นาที 1. ปากเป่า

2. เปียโน

3. แบบฝึกหัด Melodious studies

นาทีที่ 5-15
Technique Development/Repertoires 25-30 นาที 1. ทรอมโบน

2. แบบฝึกหัดเสริมเทคนิค

3.โน้ตบทเพลงที่ฝึกปฏิบัติ

4. เครื่องบันทึกเสียง

นาทีที่ 15-45
Mind Practicing 10 นาที 1. เครื่องเล่นไฟล์เสียง

2.โน้ตบทเพลงที่ฝึกปฏิบัติ

3.ดินสอสี หรือ ปากกาเน้นคำ

นาทีที่ 45-55
Relaxation 5 นาที 1. ทรอมโบน

2.แบบฝึกหัด Melodious Studies

 ครบ 60 นาที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *