60 Drill For Trombone

แบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบน ตำราแบบฝึก 60 นาทีสำหรับทรอมโบนเล่มนี้ ได้รับแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็นของข้อจำกัดในการบริหารเวลาสำหรับการเตรียมการสอนวิชาปฏิบัติเครื่องเดี่ยวและการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติอย่างน้อย 2 ถึง 3 […]